Lurøy bibliotek
Søk i bokbasen
MappaMi
Kikkehullet
Safarisøk
Bokbussen

Lånereglement
Serviceerklæring

Årsmelding
Statistikk utlån

Samsøk Nordland
Biblioteknett Nordland
Detektor emneportal
Skrivebua
Biblioteksvar
Kulturnett
Brageprisen
Skjærgårdsbiblioteket
Ønskebok

 

Her finner du det du trenger å vite om Lurøy bibliotek.

Kontakt:
Lurøy bibliotek
8766 Lurøy

Tlf:     75 09 15 43
Mob.  48 26 53 72
Faks: 75 09 15 00

E-post til Biblioteket

Åpningstider
Mandag og Onsdag
kl. 10.00 -18.00

Webansvarlig 
Biblioteksjef  Rita Karlsen
Oppdatert 28.02.10  

DIGITALISERING AV LURØY KOMMUNES FOTOSAMLING
OG UTVIKLING AV ET LOKALHISTORISK NETTSTED.  

Bakgrunn
Lurøy kommune har en fotosamling i papirformat av blandet størrelse, totalt opp mot 2000 bilder. Denne er i hovedsak blitt til gjennom arbeidet med Lurøyboka, opp gjennom årene og er senere blitt katalogisert av innleide ungdommer gjennom ulike typer arbeidsmarkedstiltak. De fleste av bildene finnes i brukbar kopi. Noe er originalbilder, men her er også en hel del kartotekkort med registreringer av bilder som er levert tilbake til bildeeier uten at bildene er blitt avfotografert. Her er meningen å igjen låne bildene for så å skanne dem.

Fotosamlingen og registreringskort er plassert i Lurøy bibliotek. Bildene har i liten grad vært tilgjengelig for utlån, da de kun finnes i et eksemplar.  Lurøybokas redaksjon og et fåtall privatpersoner har likevel i begrenset grad lånt noen bilder.

Videre har nasjonalbiblioteket hatt tilgang på ca. 500 fotografier fra Lurøy til bruk ved opplæring/innkjøring av fotoavdelingen.  Disse bildene finnes nå i digital form og er blitt gjort tilgjengelig på CD. Et eksemplar oppbevares nå i kommunen.

Den kommunale avisen Steinkjerringa har etter hvert opparbeidet en ganske stor samling med bilder av nyere dato. De fleste bildene finnes i papirformat og noen få i digital format.

Også bildene som ble tatt av Trym Bergsmo i forbindelse med den siste presentasjonsfolderen til Lurøy kommune som var ferdig i 2004. Lurøy kommune har opphavsrett til bildene, og bildene finnes i digital form

I forbindelse med presentasjon av kommunen til Win Video for noen år siden en del bilder, hovedsakelig flyfoto i Lurøy. Bildene finnes i lysbildeform, men her må opphavsretten avklares.

Fotosamlingen er som nevnt i dag lite tilgjengelig for interesserte brukere og dette ønsker vi å gjøre noe med. Plan- og kulturleder Rune Bang og Biblioteksjef Rita Karlsen har tatt tak i dette, og ønsker å etablere en større og bedre fotosamling som vil være tilgjengelig for alle brukerinteresser. Dette tilsier at samlingen digitaliseres, både de bilder som finnes i samlingen i dag og ikke minst nye innsamlede bilder innen kommunen. Disse vil da bli tilgjengelig via bibliotekets hjemmeside i en Bibliofil fotodatabase. Denne vil være identisk med Bibliofil bokdatabase, og bakgrunnen for dette valget skal vi komme tilbake til.

Alle bildene som digitaliseres i denne databasen, vil være søkbare for interesserte brukere.

I tillegg til bildene, vil det også bli lagt ut en kort tekst om hvert bilde; navn, sted årstall o.s.v.

Innhold
Det primære mål vil være å sikre kommunens fotografiske materiale, både det som finnes i bildesamlingen og ute blant publikum, for fremtiden på
en for alle parter beste måte.

Gjennom å digitalisere bildene og legge de mest aktuelle i samlingen ut på Internett, vil vi tilgjengeliggjøre bildene for publikum.

Bildene legges inn i en digital base, der det er muligheter for å søke etter bilder ved bruk av bestemte kriterier. Disse kriteriene kan være stedsnavn, familienavn, egennavn eller gårdsnavn for å nevne noen. Inngangen til fotobasen vil finnes på bibliotekets hjemmeside.

I tillegg til bildesamlingen, ønsker vi å utvikle nettstedet til også å omfatte annet stoff av lokalhistorisk interesse. Dette kan være:

           -   Artikler fra Lurøybøkene i fulltekst
 -    Oversikt over fremtredende personer i kommunen opp gjennom tidene
-     Folketallsinformasjon om eldre tider
-     Krets- og/eller bygdeinformasjon
-     Skole-, fiskeri-, næringslivshistorie m.m.
    Lokale slektstavler
-      Upublisert folketelling fra 1769 i fulltekst
    Linker til folketellinger m.m.
-     Linker til sentrale fotodatabaser (Tromsø Museum, Nasjonalbiblioteket m.fl.)

Samarbeidspartnere/personalressurser
Innenfor Lurøy samarbeider Lurøy bibliotek og kulturavdelingen om etablering og gjennomføring av opplegget. I tillegg er teknikere på Biblioteksystemer og IT-konsulent involvert i forbindelse med tekniske detaljer og oppsett.

Når det gjelder økte personalressurser i tilknytning til prosjektet, har biblioteket fått tilbud fra A-etat om en praktikant i 10 måneder, og det har vi takket ja til. Dette medfører ikke økonomiske utgifter for Lurøy bibliotek, men gir heller ingen tilskudd.

Framdrift og tidsplan
Som nevnt har eksisterende bildesamling sitt utspring i arbeidet med Lurøyboka, og ellers spesielle registreringsoppdrag, gjennom de tjue siste år. Samlingen noe ufullstendig og må derfor kvalitetssikres før vi kan gå i gang med digitaliseringen.

Mae Fjelde startet som praktikant i oktober 2004, og hun skal være i biblioteket fram til sommeren 2005. Hun har siden da jobbet med kvalitetssikring av fotosamlingen, og klargjøring til skanning.

Etter dette må det videre arbeide med oppfølging og utvikling av nettstedet måtte ivaretas av ordinært personale i kommunen, fortrinnsvis innenfor bibliotek og kultur.

Det er ikke mulig i dag å sette noe tidspunkt for når dette skal være fullført, da det etter prosjektperioden må inngå i de ordinære arbeidsoppgavene. Det vil også i noen grad være avgjørende for hvilke ambisjoner en måtte ha for prosjektet og dets omfang.

Et gode vil imidlertid være at bilder, artikler m.m. som publiseres, vil være tilgjengelig fra første dag.

Bruk av bildesamlinga, artikler m.m.
Bruk av og opphavsrett til bilder, vil være berørt av åndsverkslovens § 43 a. Den slår fast at eneretten til fotografiske bilder varer i 15 år etter utløpet av fotografens dødsår, men minimum 50 år etter at fotografiet ble laget.  For det meste av bildene som finnes i samlingen vil dette ikke by på problemer. Imidlertid vil det være en del bilder hvor fotograf er ukjent.

Videre kan det være bilder i samlingen som er klausulert eller at sentrale arkiv har blitt gitt opphavsretten.  Det byr imidlertid ikke på problemer å legge bildene ut på nettstedet, men vil kreve avklaring dersom bildene skal publiseres eller selges i kopi. Det som er viktig er at vi forholder oss til de eksisterende retningslinjene for bruk av fotografisk materiale. I noen tilfeller vil det også være riktig å innhente tillatelse til bruk av bildeeier, og da helst i sammenheng med registrering av bildematerialet.

Bruk av artikler m.m. fra lokalhistoriske produksjoner omfattes også av åndsverksloven, og det må derfor også her innhentes avtale med opphavsmann/forfatter, før noe legges ut på Internett.

På sikt vil det være mulig å kjøpe kopier av bilder, både i papir- og i digital form. Etter hvert vil det bli fastsatt satser for dette, ut fra ulike størrelser og kvalitet.

Økonomi
Det er også tidligere forsøkt å få til en digitalisering av kommunens fotosamling, men investeringene har vært relativt høye og dette har blitt utsatt.

Grunnen til at det nå er tatt opp igjen er fordi Nordland fylkesbibliotek innhentet et konsortietilbud på bokdatabaser for flere av kommunene på Helgeland. Og da Lurøy bibliotek i utgangspunktet hadde Bibliofil, ble vi inkludert i dette tilbudet.

Det måtte investeres i en Bibliofil lisens til fotodatabasen. Dette ville i utgangspunktet kostet kr. 26 000,- men i det gjeldende tilbudet kostet dette ca kr. 14 000,- I tillegg kommer årlig avgift på ca. kr. 10 000,-. Den årlige avgiften var tidligere på ca. kr. 25 000,-

Etter ordinære priser var tilbudet såpass godt at vi valgte dette, i tillegg til at systemet allerede er kjent og i bruk i kommunen.

Av utstyr trengs det en bærbar datamaskin og en skanner. Oppvekstetaten har lånt ut sin bærbare datamaskin, og skanner for å skanne bildene, finnes i biblioteket.

Midler til opplæring er det heller ikke behov for, da kompetansen allerede finnes i kommunene. Prinsippene i dette programmet er det samme som for Bibliofil bokdatabase og den nødvendige opplæring og tilgang kan gjøres internt.

Og Lurøy bibliotek arbeider akkurat nå med sikring av forbindelsen mot Nordland fylkesbibliotek – en såkalt VPN løsning. Denne gir en tryggere forbindelse, og er viktig da alle våre data på både bilder og bøker fysisk blir plassert på en server på fylkesbiblioteket.

Kostnadene her ligger på ca. kr. 3 – 4000,- I dette beløpet ligger arbeid da VPN- funksjonen finnes i brannmurene både i Lurøy og på fylkesbiblioteket.

for Lurøy kommune

Rune Bang og Rita Karlsen

Pressemelding

Til hovedsiden


Lurøy lokalhistorie og fotoarkiv

 

Lurøy kommune
Fotoprosjektet i Lurøy
Steinkjerringa og Menighetsbladet
Rana Blad
Helgelands Blad
Helgeland arbeiderblad